Algemene Voorwaarden

Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van ROT/DOX Ingeschreven onder nummer NL035361645B01 bij de Kamer van Koophandel.

 


 1. 1.1 Deze Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van (bewerkte en/of veredelde) goederen van ROT/DOX, alsmede op door Afnemer bij ROT/DOX geplaatste bestellingen. Waar in deze voorwaarden de termen ‘goed’ of ‘goederen’ worden gehanteerd, dienen hieronder, voor zover nodig, tevens diensten te worden begrepen.
  1.2 Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van zijn algemene inkoop- of andersluidende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een dergelijk afwijkend beding geldt slechts voor de order/overeenkomst waarvoor het is aangegaan.
 2. Offertes en overeenkomsten.
  1 Algemene aanbiedingen, zoals aanbiedingen of (prijs)opgaven van ROT/DOX in catalogi, brochures, circulaires, mailings, en offertes zijn steeds vrijblijvend, ook indien deze een termijn vermelden. Offertes zijn slechts onherroepelijk indien de offerte zulks uitdrukkelijk vermeld. Algemene aanbiedingen of offertes gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
  2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van een order onzerzijds. Indien door ROT/DOX uitvoering aan de order wordt gegeven voordat een hiervoor bedoelde schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden, zal de overeenkomst worden beheerst door condities, genoemd in de offerte.
  2.3 Mondelinge offertes zijn eerst bindend indien door ROT/DOX, al dan niet na ontvangst van een Schriftelijke orderbevestiging van Afnemer, binnen drie werkdagen schriftelijk zijn bevestigd, dan wel door ROT/DOX zijn of worden uitgevoerd.
  2.4 Bestellingen zonder voorafgaande offerte zijn eerst geaccepteerd, indien deze door ROT/DOX binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zijn of worden uitgevoerd.
  2.5 Elke schriftelijke orderbevestiging die afwijkt van de offerte of van deze voorwaarden geldt als verwerping van de aanbieding van ROT/DOX, hoe ondergeschikt de afwijking ook moge zijn. De enkele verwijzing van Afnemer naar diens voorwaarden geldt niet als een afwijking in de hiervoor bedoelde zin, onverminderd het in 1.2 van deze voorwaarden bepaalde.
  2.6 Schriftelijke overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door de inhoud van de in dit artikel genoemde bescheiden; aan eerdere offertes, correspondentie, mededelingen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.
  2.7 In geval op verzoek van de Afnemer ten behoeve van een offerte ontwerpkosten zijn gemaakt, is ROT/DOX bevoegd deze aan Afnemer in rekening te brengen.

 3. 3.1 Levering geschiedt van af het magazijn ROT/DOX, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3.2 Opgegeven levertijden voor goederen gelden nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient ROT/DOX steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld met in achtname van een termijn van tenminste de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, zodat ROT/DOX alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Eerst indien ROT/DOX aan de ingebrekestelling niet zou voldoen, kan Afnemer de betreffende overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, mits ROT/DOX in verzuim is.
  ROT/DOX is echter nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden, behoudens in geval van grove schuld of opzet. Ontbinding door Afnemer is niet mogelijk indien de niet-levering Afnemer te verwijten is.
  3.3 Afnemer is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de goederen aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. Afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum van de goederen. Alle kosten voortvloeiende uit de afnameweigering komen voor rekening van Afnemer, zulks onverminderd onze overige rechten ter zake van deze tekortkoming van Afnemer.
  3.4 Voorzover, in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering ‘Franco Huis’ uitdrukkelijk schriftelijk zou zijn overeengekomen, geldt dat het risico van de goederen op Afnemer overgaat op het moment dat de goederen op het door Afnemer aangegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  3.5 Indien een order ‘op afroep’ wordt geplaatst dient zulks uit de schriftelijke orderbevestiging te blijken.
  In dat geval dienen de goederen te worden afgenomen binnen de in de orderbevestiging genoemde termijn, welke maximaal twaalf (12) maanden na datum schriftelijke orderbevestiging zal kunnen bedrogen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Afnemer na ommekomst van de overeengekomen termijn nog niet alle goederen heeft afgeroepen, heeft ROT/DOX het recht om de nog niet afgeroepen goederen tegen kontante betaling op Afnemers kosten terstond aan Afnemer te leveren.
  3.6 ROT/DOX is gerechtigd de goederen in deelleveringen te leveren.
  3.7 ROT/DOX heeft het recht andere dan de overeengekomen goederen te leveren, indien deze ten minste voldoen aan de betreffende specificaties, dan wel in geval van niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen de betreffende overeenkomst per aangetekende brief geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
  3.8 Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld model, kwaliteit, kleur, maat, aantal, gewicht, afwerking en dergelijke dienen door Afnemer te worden aanvaard.

 4. 4.1 Bij levering van de goederen dienen deze door Afnemer grondig te worden onderzocht op volledigheid en /of gebreken. Afnemer is gehouden eventuele onvolledigheid en/of gebreken direct schriftelijk op te geven, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na levering van de goederen. Bij gebreke waarvan de goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd.
  4.2 Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen, kan ROT/DOX deze goederen vervangen, herstellen of Afnemer een proportionele korting geven op de betaalde prijs, onverminderd het in 3.8 bepaalde.
  4.3 Indien goederen op aanwijzing of instructie van Afnemer worden vervaardigd, is ROT/DOX niet aansprakelijk voor welk gebrek dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
  4.4 ROT/DOX is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van wasvoorschriften e.d., alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn, dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.
  4.5 ROT/DOX is slechts aansprakelijk voor schade en/of gebreken voor zover in de betreffende overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. Daar waar zijn aansprakelijkheid is vastgesteld, is ROT/DOX niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ROT/DOX.
  4.6 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ROT/DOX is ROT/DOX nimmer aansprakelijk voor enige schade bij afnemer, veroorzaakt door geleverde goederen van ROT/DOX, waaronder mede
  begrepen immateriële, bedrijfs- of stagnatieschade dan wel enige andere gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden.
  1 Prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting. Onvoorziene prijsverhogingen kunnen door ROT/DOX worden doorberekend.
  5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling voor geleverde goederen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden, zodanig dat het factuurbedrag binnen deze termijn op de bankrekening van ROT/DOX is bijgeschreven. In geval van remboursleveringen of levering tegen contante betaling worden uitsluitend gegarandeerde betaalmiddelen geaccepteerd.
  5.3 In geval van overschrijding van een betalingstermijn of in geval van onjuiste betaling is Afnemer steeds onmiddellijk in verzuim. Eventuele door Afnemer bij ROT/DOX ingediende klachten laten de betalingsverplichting en –termijn onverlet.
  5.4 Indien een factuur na het verstrijken van de in 5.2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, zal Afnemer aan ROT/DOX een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,25 procent per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
  5.5 In geval ROT/DOX buitengerechtelijke kosten incassokosten dient te maken, zal Afnemer deze ROT/DOX vergoeden op basis van gemaakte kosten. Afnemer zal ROT/DOX gerechtelijke kosten, zoals proces- en advocaatkosten, volledig vergoeden.
  5.6 ROT/DOX is steeds gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  5.7 Door Afnemer verrichte betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen rente en vervolgens in beginsel van de oudste opeisbare facturen.
  5.8 Afnemer doet hierbij jegens ROT/DOX afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten, onverlet de Afnemer toekomende wettelijke bevoegdheden.
  5.9 Indien Afnemer door ROT/DOX, om welke reden dan ook, uitstel van het verrichten van enige prestatie worden verleend, zal een nieuwe termijn steeds een fataal karakter dragen.
  5.10 ROT/DOX is gerechtigd, indien bij ROT/DOX gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, genoegzaam zekerheid voor de betaling van de overeengekomen werkzaamheden te verlangen. Wordt zekerheid niet gesteld, dan is ROT/DOX gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel gedeeltelijk of geheel te ontbinden.
 6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
  1 Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ROT/DOX geleverde of nog te leveren goederen. ROT/DOX blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang Afnemer vorderingen ter zake van de met ROT/DOX gesloten overeenkomst of gelijksoortige eerdere overeenkomsten niet heeft voldaan. ROT/DOX blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang Afnemer alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de met ROT/DOX gesloten overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten.
  6.2 Afnemer is, zolang vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd op de door ROT/DOX geleverde goederen een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Afnemer verbindt zich jegens ROT/DOX derden die op de goederen een dergelijk recht willen vestigen te zullen wijzen op het feit dat Afnemer niet tot vestigen van een dergelijk recht bevoegd is. Voorts verbindt Afnemer zich geen stukken te zullen tekenen waarbij (bezitloos) pandrecht op de goederen wordt gevestigd in welk geval Afnemer zich aan verduistering schuldig zou maken.
  6.3 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit hoofde van de met ROT/DOX gesloten overeenkomsten is ROT/DOX, zonder dat nadere gebrekenstelling is vereist,
  gerechtigd de aan Afnemer geleverde goederen terug te vorderen. Afnemer zal ROT/DOX toegang verschaffen tot de plaatsen waar de goederen zijn opgeslagen en ROT/DOX in de gelegenheid stellen deze goederen terug te vorderen.
  6.4 Op het moment dat Afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit met ROT/DOX gesloten overeenkomsten heeft voldaan, zal ROT/DOX het eigendom van de geleverde goederen aan Afnemer verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van andere afspraken die ROT/DOX op Afnemer heeft. Afnemer zal op eerste verzoek van ROT/DOX meewerken aan alle feitelijke- of rechtshandelingen ter vestiging van een dergelijk pandrecht.
 7. Faillissement etc.
  1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor Afnemer uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, onder curatelestelling van Afnemer of stillegging casu quo liquidatie van Afnemers’ bedrijf, wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is ROT/DOX naar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd ROT/DOX’s verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden casu quo ontbonden te verklaren, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. ROT/DOX is in deze gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening te vorderen.
 8. Intellectueel eigendom.
  1 ROT/DOX zal nimmer aansprakelijk zijn voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van merken, modellen en overige gegevens welke ROT/DOX door Afnemer of vanwege Afnemer voor uitvoering van de order ter beschikking zijn gesteld.
  8.2 ROT/DOX blijft te allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door ROT/DOX aangeboden- of geleverde goederen, waaronder mede begrepen door ROT/DOX vervaardigde ontwerpen, tekeningen, clichés, softwaremodellen, films, litho’s etcetera.
 9. Niet toerekenbare tekortkoming.
  1 Indien ROT/DOX zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarop ROT/DOX redelijkerwijs geen invloed heeft, is ROT/DOX gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens Afnemer tijdelijk op te schorten tot dat aan die omstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze omstandigheden of feiten langer dan negentig (90) dagen aanhouden, of dragen aan te houden, is ROT/DOX gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan afnemer.
  9.2 Tot omstandigheden en feiten bedoeld in 9.1 worden onder meer gerekend oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in gebreke blijven leveranciers, vertraging bij verscheping in het buitenland, vergaan van goederen tijdens transport, transport-, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, daaronder begrepen computerapparatuur, storing in de levering van energie en voorts alle overige zaken, buiten de schuld of risicosfeer van ROT/DOX ontstaan, zowel in de onderneming van ROT/DOX, als bij opslag of gedurende transport (al dan niet in eigen beheer), alsmede bij derden van wie ROT/DOX de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

 10. 10.1 afnemer staat jegens ROT/DOX in voor het bestaan van toereikende volmacht van diens werknemers casu quo leden tot het aangaan van overeenkomsten namens afnemer met
  ROT/DOX, tenzij afnemer ROT/DOX voor het aangaan van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk van enige beperking dienaangaande in kennis heeft gesteld.

 11. 11.1 Het boven elk artikel geplaatste opschrift dient uitsluitend ter vergemakkelijking van de leesbaarheid. Aan deze opschriften komt geen enkele inhoudelijke betekenis toe en hebben in het bijzonder geen invloed op de aard en omvang van de wederzijdse rechten en verplichtingen.
 12. Rechts- en rechterskeuze.
  1 Op alle gesloten overeenkomsten en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen tussen ROT/DOX en afnemer is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
  12.2 Eventuele geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter in plaats van vestiging van ROT/DOX, zij het dat ROT/DOX de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in plaats waar afnemer is gevestigd.